Để tiếng nói của chúng-ta được lắng nghe xin hãy ủng-hộ ngay bây-giờ

                                  Mỗi vị mạnh-thường-quân và mỗi một Mỹ kim là sức-mạnh                                    tạo ra sự khác-biệt trong cuộc vận-động 

          Xin lưu-ý luật tài-chnh yêu-cầu phải báo cáo (1) địa-chỉ cư-trú hoặc doanh-nghiệp                     của quý-vị mạnh-thường-quân (không đượ̣c phép sử-dụng Hộp thư bưu-điện) và                       (2) tên chủ-nhân / công-ty của bạn (“Đã về hưu” được chấp-nhận nếu thích-hợp).               Ngoài ra, chỉ công-dân hoặc  cư-dân hợp-pháp của Hoa-Kỳ mới có-thể đóng-góp. 

           Sự hỗ-trợ của quý-vị (lên đến $ 700 Mỹ kim mỗi người) sẽ giúp chúng-ta có tiếng                nói mạnh-mẽ cho những nhu-cầu và quyền-lợi trong Khu-vực 5 của chúng-ta.   

[give_form id="258"]