Cùng Nhau Tạo Nên Trang Sử Mới cho Khu-Vực 5

Ghi danh tham-gia đội của HG NGUYEN

Bỏ Phiếu cho HG Nguyen

Cá-nhân chúng-tôi, Nguyễn-Lê Hạnh-Giao, xin được xung-phong ra ứng-cử cho chức-vụ Nghi-viên Khu-vực 5 để: 

 

  • Bảo-vệ quyền-lợi của cư-dân gốc Á-Châu và Việt-Nam trong Khu-vực 5 
  • Góp tiếng trong Hội-Đồng Thành-phố San José trong mọi quyết-định.  
  • Cộng-Đồng chúng-ta phải có được tiếng nói như các Cộng-Đồng Bạn đang có. 
  • Mang lạị sự an-ninh và phồn-thịnh cho phố-xá và các trung-tâm thương-mại trong Khu-vực 5 
  • Mang lại sự đoàn-kết và hài-hòa giữa các sắc-dân trong Khu-vực 5 
  • Cùng chung-sức giái-quyết tệ-trạng vô gia-cư 
  • Cùng chung-sức ngăn-ngừa tệ-trạng băng-đảng, trộm-cướp  

      

Xem tin tức về ứng cử viên của chúng ta!

Endorsed by...

Meet HG Nguyen

I have been involved in the politics of Silicon Valley for 35 years.  It is time to put my knowledge and relationships I have built with mayors, elected officials, public officers, community service leaders and business owners to work for District 5. 

I want to change the current course of D-5.

District 5 is a community of families that love their neighborhoods and I admire the kindness that our District-5 families have for our communities.  But, we need City Hall support and strong leadership to strengthen our neighborhoods.

Sign up to volunteer

Donate to our campage

Find an event near you